§ 1 Informacje o firmie

Strona hanna-polska.com jest własnością firmy: Hanna Instruments Sp.z o.o.,

Al. Piłsudskiego 73,

10-449 Olsztyn

NIP: 739-30-85-094, 

Regon: 510931560

Konto bankowe: PEKAO S.A 38 1240 1590 1111 0000 1452 6383

§ 2 Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży jest mowa o:

a) SPRZEDAWCY - należy przez to rozumieć Hanna Instruments Sp.z o.o., z siedzibą w Olsztynie nr NIP 739-30-85-094 i REGON: 510931560

b) SKLEPIE hanna-polska.com - należy przez to rozumieć witrynę prowadzoną przez Sprzedawcę w swoim serwisie internetowym pod adresem www.hanna-polska.com

c) UŻYTKOWNIKU - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wyposażoną w zdolność prawną, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do oferty towarów strony hanna-polska.com;

d) CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – liczba dni roboczych w jakich Hanna Polska Sp. z o.o. skompletuje zamówienie i wyśle z Magazynu Głównego na adres wskazany przez Użytkownika;

e) MAGAZYN GŁÓWNY – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Użytkowników;

f) DZIAŁ REKLAMACJI - miejsce składania reklamacji i zgłaszania niezgodności towaru z umową.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, za pośrednictwem Sklepu hanna-polska.com, sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sprzedawcy.

2. Rejestracja konta przez Użytkownika na Sklepie hanna-polska.com jest jednoznaczna z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.

3. Korzystanie ze Sklepu hanna-polska.com może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

4. Sprzedawca realizuje jedynie zamówienia wysyłane na terenie Polski.

5. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie komputera klasy PC z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszy albo Mac OS 9 lub nowszy, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Wszelkie problemy z wyświetlaniem lub błędy w działaniu strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4 Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu hanna-polska.com jest rejestracja Użytkownika i akceptacja ogólnych warunków sprzedaży na zasadach określonych poniżej.

2. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać.

3. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, osoba uzyskuje status Użytkownika.

4. Podczas Rejestracji w serwisie internetowym www.hanna-polska.com użytkownik musi podać następujące dane:

  • adres e-mail, który będzie loginem identyfikującym użytkownika,
  • hasło,
  • imię i nazwisko,

d) adres zamieszkania / firmy, na który dostarczymy przesyłkę, chyba że Użytkownik wyraźnie wskaże, że towar ma zostać dostarczony na inny adres;

e) numer telefonu.

5. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie serwisu internetowego www.hanna-polska.com oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

6. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Sprzedawca zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Przesyłanie przez Sprzedawcę korespondencji handlowej i marketingowej, w tym również w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204), na adres domowy lub e-mail Użytkownika, wymaga jego odrębnej zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w §3 pkt 5 uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika.

§ 5 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów

1. Wszystkie ceny podawane na Sklepie hanna-polska.com wyrażone są w złotych polskich i są cenami NETTO.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego potwierdzenia.

3. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.

§ 6 Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Przedmiotem zamówień w naszym serwisie internetowym są towary dostępne w ofercie znajdującej się na Sklepie www.hanna-polska.com w chwili składania zamówienia. Oferta sprzedaży towarów z katalogu internetowego stanowi ofertę złożoną w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego

2. Użytkownik składa zamówienie na towar korzystając z „Koszyka zamówień”.

3. Poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj do koszyka” Użytkownik akceptuje wybrane produkty zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.

4. Po naciśnięciu przycisku „Realizuj zamówienie” przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień.

6. Utrwalanie i zabezpieczanie treści zawartej umowy oraz udostępnienie jej Użytkownikowi odbywa się poprzez przesłanie treści dokumentu zamówienia oraz niniejszego regulaminu na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

7. W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że przesłany dokument zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. W takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówionego towaru do Użytkownika. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem. W przypadku spostrzeżenia błędu już po wysłaniu zamówionego towaru do Użytkownika, Użytkownik może odstąpić od umowy na zasadach określonych w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 7 Procedura realizacji zamówień

1. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania zapasów.

§ 8 Formy płatności

Sklep hanna-polska przyjmuje następujące formy płatności:

a) Zaliczenie pocztowe za pobraniem - płatność za towar w momencie odbioru przesyłki u kuriera GLS,

b) Płatność kartą kredytową (Mastercard lub Visa). Pobranie pieniędzy z rachunku karty następuje w ciągu kilku dni od momentu wysłania towaru przez Hanna Instruments Sp.z o.o. do klienta.

c) Przedpłata na konto

Dane do przelewu na konto bankowe:

Rachunek bankowy: PEKAO S.A, Nr konta dla przelewów: 38 1240 1590 1111 0000 1452 6383

Odbiorca: Hanna Instruments Sp.z o.o.

Adres odbiorcy: Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn

Tytuł przelewu: numer zamówienia

§ 9 Zasady dostarczania zamówień

1. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty w sposób wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia w następujący sposób: przesyłką kurierską – za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS

2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie hanna-polska są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby termin dostawy był jak najkrótszy. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, Sprzedawca wykona umowę najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu zamówienia przez Użytkownika.

4. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Zastrzeżenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z konsumentami.

5. Sprzedawca informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271) klient zawierający umowę kupna-sprzedaży na zasadach sprzedaży wysyłkowej może bez podania przyczyny od tej umowy odstąpić, jeśli w przeciągu 10 dni od odebrania przesyłki zgłosi ten fakt sprzedającemu. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest, aby produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony czy naruszony (odnosi się to również do trwałych zniszczeń lub uszkodzeń opakowania produktu).

2. Zwrot towaru wraz z oświadczeniem na piśmie powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy. Towar należy odesłać do nas na swój koszt. Po otrzymaniu towaru i jego sprawdzeniu w ciągu 7 dni roboczych dokonamy zwrotu wartości produktu (w przypadku faktury VAT wysyłamy listem korektę,  której kopia musi zostać podpisana i odesłana na nasz adres.) Należy pamiętać, iż zwrotowi nie podlegają koszta wysyłki ani ewentualne koszta wysyłki ze zwrotem. Towar należy odesłać na adres Hanna Instruments Sp.z o.o., 10-449 Olsztyn

3. W przypadku pozostałych Użytkowników, nie posiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku:

a) zakupu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania

b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz innych ustaw.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.

3. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.hanna-polska.com. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść.

4. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 01.01.2018 r.

Produkt dodany do uubionych

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności.

Dane zbierane podczas rejestracji i transakcji zakupowej są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wystawienia dowodu sprzedaży i wysyłki towaru a także obsługi posprzedażowej.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres marketing@hanna-polska.com.