§ 1 Informacje o firmie

1.     Sklep internetowy, działający pod adresem www.hanna-polska.com, prowadzony przez Hanna Instruments Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Al. J. Piłsudskiego 73, Olsztyn 10-449, wpisany do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Olsztyna, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000235149, NIP: 739-30-85-094, REGON : 510931560 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, za pośrednictwem sieci Internet

2.    Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul. Al. J. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn, pod numerem telefonu : 89 539 09 61, oraz pod poniższymi adresami poczty elektronicznej: * obsługa zamówień internetowych : info@hanna-polska.com, * obsługa serwisu : servis@hanna-polska.com

3.   Do korzystania ze sklepu internetowego hanna-polska.com niezbędne jest posiadanie komputera klasy PC z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszy albo Mac OS 9 lub nowszy, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Wszelkie problemy z wyświetlaniem lub błędy w działaniu strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej : marketing@hanna-polska.com

§ 2 Definicje pojęć

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć :

a) SPRZEDAWCA - należy przez to rozumieć Hanna Instruments Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie nr NIP 739-30-85-094 i REGON: 510931560

b) SKLEP - należy przez to rozumieć witrynę prowadzoną przez Sprzedawcę w swoim serwisie internetowym pod adresem www.hanna-polska.com

c) KUPUJĄCYnabywca Produktu oferowanego do sprzedaży przez Hanna Instruments Sp. z o.o. w ramach Sklepu Internetowego lub osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu. Kupującym jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lub osoba fizyczna, zawierająca ze sprzedającym umowę Sprzedaży, związana bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez tę osobę

d) CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – liczba dni roboczych w jakich Hanna Polska Sp. z o.o. skompletuje zamówienie i wyśle z Magazynu Głównego na adres wskazany przez Użytkownika;

e) MAGAZYN GŁÓWNY – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Użytkowników;

f) DZIAŁ REKLAMACJI - miejsce składania reklamacji i zgłaszania niezgodności towaru z umową.

g) REGULAMIN - regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu;

h) UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - umowa zawierana pomiędzy Klientem a Hanna Instruments Sp. z o.o., dotycząca wykonania usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, za pośrednictwem Sklepu hanna-polska.com, sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sprzedawcy.

2. Rejestracja konta przez Użytkownika na Sklepie hanna-polska.com jest jednoznaczna z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.

3. Korzystanie ze Sklepu hanna-polska.com może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

4. Sprzedawca realizuje jedynie zamówienia wysyłane na terenie Polski.

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Hanna Instruments Sp. z o.o. świadczy w Serwisie drogą elektroniczną następujące usługi:

a)     rejestracja i logowanie Klienta do Sklepu Internetowego,

b)     założenie i prowadzenie Konta,

c)     wyszukiwanie Produktów przy wykorzystaniu wbudowanej w Serwisie wyszukiwarki,

d)     dodawanie wybranych Produktów do „schowka” i Koszyka zakupowego,

e)     złożenie zamówienia, 

f)      wyrażanie opinii (ocen i komentarzy) na temat Produktów,

g)     dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną (po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej   i swobodnej zgody od Klienta), 

h)     wyświetlanie zawartości Serwisu,

i)      porównywanie Produktów,

j)      sprawdzanie dostępności Produktów w Sklepie Stacjonarnym,

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.

3. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest: 

a)     dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego,

b)     system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy,

c)     dostęp do Internetu, 

d)     przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersji 11.0, Mozilla Firefox, Chrome,

e)     minimalna rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli, 

f)      włączona obsługa plików cookies, 

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Hanna Instruments Sp. z o.o. usługi udostępnionej w Serwisie:

a)     w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Serwisu - z momentem wejścia na stronę internetową Serwisu,

b)     w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja w celu założenia Konta – po zarejestrowaniu lub zalogowaniu Klienta w Serwisie, 

c)     w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Klienta – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza, opinii, komentarza, itp.

  5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:

a) opuszczenia przez Klienta Serwisu, lub

b) dezaktywacji Konta, lub 

c) rezygnacji z danej usługi.

  6. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Hanna Instruments Sp. z o.o. ma charakter bezterminowy. Klient może w każdym czasie rozwiązać z Hanna Instruments Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu, wypowiadając ją.

 7. Serwis wraz z udostępnionymi w nim usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Funkcjonowanie Serwisu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co może powodować czasowe i krótkotrwałe (do 15 minut w godzinach porannych) przerwy w działaniu Serwisu.

8. Korzystając z Serwisu, Klient jest zobowiązany w szczególności do:

a)     korzystania z niego w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Hanna Instruments także niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,

b)     umieszczania Materiałów własnych niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich; w przypadku stwierdzenia takich działań Hanna Instruments Sp. z o.o. niezwłocznie usunie takie Materiały,

c)     korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający lub niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d)     korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych, z poszanowaniem ich prywatności i wszelkich przysługujących im praw (w tym praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych itd.),

e)     niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie reklam, ogłoszeń, niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub treści niezwiązanych z tematyką Serwisu,

f)      korzystania z wszelkich Materiałów umieszczonych w Serwisie w granicach dopuszczonych przez prawo, w tym w zakresie własnego użytku osobistego.

§ 5 Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu hanna-polska.com jest rejestracja Użytkownika i akceptacja ogólnych warunków sprzedaży na zasadach określonych poniżej.

2. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać.

3. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, osoba uzyskuje status Użytkownika.

4. Podczas Rejestracji w serwisie internetowym www.hanna-polska.com użytkownik musi podać następujące dane:

  • adres e-mail, który będzie loginem identyfikującym użytkownika,
  • hasło,
  • imię i nazwisko,

d) adres zamieszkania / firmy, na który dostarczymy przesyłkę, chyba że Użytkownik wyraźnie wskaże, że towar ma zostać dostarczony na inny adres;

e) numer telefonu.

5. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie serwisu internetowego www.hanna-polska.com oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

6. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Sprzedawca zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Przesyłanie przez Sprzedawcę korespondencji handlowej i marketingowej, w tym również w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204), na adres domowy lub e-mail Użytkownika, wymaga jego odrębnej zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w §3 pkt 5 uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika.

§ 6 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów

1. Wszystkie ceny podawane na Sklepie hanna-polska.com wyrażone są w złotych polskich i są cenami NETTO.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego potwierdzenia.

3. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.

§ 7 Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Przedmiotem zamówień w naszym serwisie internetowym są towary dostępne w ofercie znajdującej się na Sklepie www.hanna-polska.com w chwili składania zamówienia. Oferta sprzedaży towarów z katalogu internetowego stanowi ofertę złożoną w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego

2. Użytkownik składa zamówienie na towar korzystając z „Koszyka zamówień”.

3. Poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj do koszyka” Użytkownik akceptuje wybrane produkty zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.

4. Po naciśnięciu przycisku „Realizuj zamówienie” przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień.

6. Utrwalanie i zabezpieczanie treści zawartej umowy oraz udostępnienie jej Użytkownikowi odbywa się poprzez przesłanie treści dokumentu zamówienia oraz niniejszego regulaminu na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

7. W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że przesłany dokument zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. W takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówionego towaru do Użytkownika. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem. W przypadku spostrzeżenia błędu już po wysłaniu zamówionego towaru do Użytkownika, Użytkownik może odstąpić od umowy na zasadach określonych w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 8 Procedura realizacji zamówień

1. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania zapasów.

§ 9 Formy płatności

Sklep hanna-polska przyjmuje następujące formy płatności:

  • Przelew - przedpłata przelewem na nasze konto na podstawie faktury proformy otrzymanej od nas e-mailem po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w sklepie internetowym (w tym przypadku realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu środków pieniężnych na nasze konto).
  • Płatność przy odbiorze przesyłki u przedstawiciela firmy kurierskiej dostarczającej zamówione produkty. 
  • Płatność on-line w przygotowaniu

Dla każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

Dane do przelewu na konto bankowe:

Rachunek bankowy: PEKAO S.A, Nr konta dla przelewów: 38 1240 1590 1111 0000 1452 6383

Odbiorca: Hanna Instruments Sp. z o.o.

Adres odbiorcy: Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn

Tytuł przelewu: numer zamówienia

§ 10 Zasady dostarczania zamówień

1. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty w sposób wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia w następujący sposób: przesyłką kurierską – za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS

2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie hanna-polska są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby termin dostawy był jak najkrótszy. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, Sprzedawca wykona umowę najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu zamówienia przez Użytkownika.

4. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Zastrzeżenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z konsumentami.

5. Sprzedawca informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271) klient zawierający umowę kupna-sprzedaży na zasadach sprzedaży wysyłkowej może bez podania przyczyny od tej umowy odstąpić, jeśli w przeciągu 14 dni od odebrania przesyłki zgłosi ten fakt sprzedającemu. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest, aby produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony czy naruszony (odnosi się to również do trwałych zniszczeń lub uszkodzeń opakowania produktu).

2. Zwrot towaru wraz z oświadczeniem na piśmie powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy. Towar należy odesłać do nas na swój koszt. Po otrzymaniu towaru i jego sprawdzeniu w ciągu 7 dni roboczych dokonamy zwrotu wartości produktu (w przypadku faktury VAT wysyłamy listem korektę,  której kopia musi zostać podpisana i odesłana na nasz adres.) Należy pamiętać, iż zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki ani ewentualne koszty wysyłki ze zwrotem. Towar należy odesłać na adres Hanna Instruments Sp. z o.o., 10-449 Olsztyn

3. W przypadku pozostałych Użytkowników, nie posiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku:

a) zakupu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania

b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

§ 12 Reklamacje

1. Hanna Instruments Sp. z o.o. jest zobowiązana do dostarczenia rzeczy bez wad

2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

3. Jeżeli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza niezgodność z dokumentem dostawy, powinien niezwłocznie powiadomić pisemnie Sprzedającego. Zawiadomienie powinno w sposób szczegółowy opisywać wadę. Jeżeli Kupujący nie zgłosi w powyższym terminie zastrzeżeń do dostarczonego towaru, dostawa będzie uważana za przyjętą bez zastrzeżeń. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze i nie obejmuje np. uszkodzeń mechanicznych powstałych po wydaniu towaru Kupującemu.

4. O ile nie reguluje tego odrębna umowa, reklamowany towar musi być dostarczony do siedziby Sprzedającego na koszt Kupującego, zaś koszty przesyłki po naprawie ponosi Sprzedający, za wyjątkiem przypadków opisanych w § 9. ust. 12.

5. Warunkiem przyjęcia reklamowanego towaru jest brak uszkodzeń mechanicznych oraz brak śladów przetworzenia, lub brak ich związku z przedmiotem reklamacji. Reklamowany towar nie może być również zabrudzony.

6. Przesłanie reklamowanego towaru musi być poprzedzone zawiadomieniem Sprzedającego . Podstawą przyjęcia towaru jest faktura VAT lub karta gwarancyjna. O ile nie jest to uregulowane odrębną umową, złożenie reklamacji w innej formie nie będzie przez Sprzedającego przyjmowane.

7. Sprzedający zobowiązuje się usunąć wadę lub wymienić zakupiony towar na wolny od wad w możliwie najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 6 tygodni od momentu dostarczenia urządzenia do Sprzedającego. W przypadku niedostarczenia towaru wolnego od wad w/w terminie z winy Sprzedającego (patrz: § 9. Siła wyższa), Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części obejmującej towar wadliwy, chyba, że strony uzgodniły inaczej.

8. Sprzedający może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy produkt został niewłaściwie zastosowany i eksploatowany lub przetworzony przez Kupującego, o ile przetworzenie to mogło mieć związek z podstawą reklamacji.

9. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

10. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego.

11. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, którego zasadność nie została potwierdzona przez serwis, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami niedotyczącymi prac własnego serwisu (np. koszt sprawdzenia produktu przez producenta, transport), o ile takie powstaną.

12. W przypadku kwestionowania przez Kupującego dokładności przyrządu, zostanie on poddany wzorcowaniu w laboratorium wzorcującym. W sytuacji, gdy wynik badań potwierdzi zastrzeżenia Kupującego, koszty wzorcowania poniesie Sprzedający i przyrząd zostanie wymieniony na nowy lub naprawiony. Natomiast w przypadku, gdy wyniki badań potwierdzą prawidłowość wskazań, koszty wzorcowania oraz koszty o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu mogą obciążyć Kupującego.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz innych ustaw.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.

3. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.hanna-polska.com. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść.

4. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 01.01.2018 r.

Produkt dodany do uubionych
Dodany do porównania